Latin Prayers

Sign of the Cross

In nōmine Patris, et Fīliī, et Spīritūs Sānctī.

Apostles' Creed

Crēdō in Deum Patrem omnipotentem, Creātōrem caelī et terrae. Et in Jēsum Chrīstum, Fīlium eius ūnicum, Dominum nostrum, quī conceptus est dē Spīritū Sānctō, nātus ex Marīā Virgine, passus sub Pontiō Pīlātō, crucifīxus, mortuus, et sepultus. Dēscendit ad īnferōs, tertiā diē resurrēxit ā mortuīs, ascendit ad caelōs, sedet ad dexteram Deī Patris omnipotentis, inde ventūrus est iūdicāre vīvōs et mortuōs. Crēdō in Spīritum Sānctum, sānctam Ecclēsiam catholicam, sānctōrum commūniōnem, remissiōnem peccātōrum, carnis resurrēctiōnem, vītam aeternam.

Our Father

Pater noster, quī es in coelīs: sānctificētur nōmen tuum; adveniat rēgnum tuum; fīat voluntās tua sīcut in coelō et in terrā. Pānem nostrum cotīdiānum dā nōbīs hodiē; et dīmitte nōbīs dēbita nostra, sīcut et nōs dīmittimus dēbitōribus nostrīs; et nē nōs indūcās in tentātiōnem; sed līberā nōs ā malō.

Hail Mary

Avē Marīa, grātiā plēna, Dominus tēcum. Benedicta tū in mulieribus, et benedictus frūctus ventris tuī, Jēsūs. Sāncta Marīa, Māter Deī, ōrā prō nōbīs peccātōribus nunc et in hōrā mortis nostrae. Āmēn.

Glory Be

Glōria Patrī, et Fīliō, et Spīrituī Sānctō, sīcut erat in prīncipiō, et nunc, et semper, et in saecula saeculōrum.

Hail, Holy Queen

Salvē, Rēgīna, māter misericordiae: Vīta, dulcēdō, et spēs nostra, salvē. Ad tē clāmāmus, exsulēs fīliī Hēvae. Ad tē suspīrāmus, gementēs et flentēs in hāc lacrimārum valle. Ēia ergō, Advocāta nostra, illōs tuōs misericordēs oculōs ad nōs converte. Et Jēsum, benedictum frūctum ventris tuī, nōbīs post hoc exsilium ostende. Ō clēmēns, Ō pia, Ō dulcis Virgō Marīa.

V. Ōrā prō nōbīs, sāncta Deī genetrīx

R. Ut dignī efficiāmur prōmissiōnibus Chrīstī.